CMENTARZ

Zakład Pogrzebowy „Lilia”
Marek Patalita – Boczów 63 (czynny 24/7)
kom. 607 044 447
tel. 14/ 613 40 71

Janusz Natanek,

grabarz i firma kamieniarska,

tel. 698 388 486

Dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych elektroniczna ewidencja zmarłych spoczywających na parafialnym cmentarzu w Nowym Rybiu. Można z niej korzystać zarówno na urządzeniach mobilnych jak i stacjonarnych. Aby wejść na odpowiednią stronę należy wpisać adres: Mogiły.pl/Nowe Rybie

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W NOWYM RYBIU

Cmentarz jest miejscem świętym, świadectwem wiary w życie wieczne i wyrazem szacunku dla zmarłych. Cmentarz jest własnością Parafii. Powierzamy go szczególnej trosce Osobom przebywającym na jego terenie i prosimy o stosowanie się do poniższego regulaminu:

 1. Administratorem Cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, a bezpośrednio w jego imieniu na cmentarzu porządku pilnuje i konieczne prace wykonuje Firma Zarządzająca p. Marka Patality.
 1. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, porządku i czystości.
 1. Zabrania się :

– wstępu na teren cmentarza osobom nietrzeźwym,

– palenia papierosów i picia alkoholu,

– wprowadzania zwierząt.

 1. Wszystkie sprawy związane z pogrzebem załatwia się w Kancelarii Parafialnej. Ksiądz Proboszcz w porozumieniu z firmą będącą Zarządcą cmentarza:

– ustala termin, rodzaj pogrzebu /należy przedłożyć akt zgonu i ewentualne zaświadczenie o przyjęciu sakramentów św. od kapelana szpitala/ i miejsce grobu na cmentarzu,

– prowadzi ewidencję w księdze zmarłych i księdze cmentarnej

– przyjmuje opłaty za użytkowanie grobu, wydając stosowne potwierdzenia,

– załatwia rezerwację miejsca na przyszły pochówek,

– decyduje (w szczególnych przypadkach np. niedostatek materialny rodziny zmarłego) o zmniejszeniu lub anulowaniu opłaty.

– wyraża zgodę na pochowanie na cmentarzu parafialnym, w wyznaczonych miejscach grzebalnych, zmarłych parafian oraz innych osób, które mają tutaj rodzinny grób

– wyraża zgodę na ekshumację zwłok /ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich jest możliwa w przepisanym prawem czasie po przedstawieniu administratorowi decyzji kompetentnych organów tj. inspektor sanitarny, prokuratura, sąd/

 1. Wszelkie prace na terenie cmentarza mogą być wykonywane po załatwieniu formalności i uregulowaniu opłat związanych z użytkowaniem grobu.
 1. Prawo do grobu wygasa po 20 latach, jeżeli użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia przez wniesienie stosownej opłaty, która może być wznawiana na kolejne lata.
 1. Aktualny cennik opłat znajduje się w Kancelarii Parafialnej. Stawki opłat ustala Rada Duszpasterska.
 1. Administrator Cmentarza (Ks. Proboszcz) po konsultacji z firmą zarządzającą, wydaje zgodę na:

– postawienie nagrobka, pomnika, grobowca,

– wjazd pojazdów mechanicznych na cmentarz,

– montowanie ławek, grodzenie kwater itp.

– sadzenie drzew, krzewów, lub ich usuwanie.

 1. Pielęgnowanie grobów należy do rodziny lub bliskich zmarłego. Uschłe kwiaty, wieńce, wypalone znicze należy składać do odpowiednich pojemników.
 1. W sprawach wykraczających poza niniejszy regulamin informacji udziela i decyzje podejmuje Ksiądz Proboszcz.
 1. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie kosztownych nagrobków.

Regulamin opracowany został w oparciu o przepisy cmentarne, które określa Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych z późniejszymi zmianami. ( Dz.U. z 1972 r., 2011 r., 2012 oraz 2013 r.) i postanowienia IV Synodu Diecezji Tarnowskiej wraz ze Statutem Cmentarnym z 1987 r.

Regulamin został zatwierdzony przez Członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej dnia 12 listopada 2017 r.

WordPress PopUp Plugin